شماره‌ی ثبت100372
نام سندپنج اصل براي دستيابي به كيفيت عالي در محيط كار
مؤلفتاكاشي اوسارا
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم0 جديد
قیـمت