شماره‌ی ثبت100367
نام سندنگاهي به نظام TPM جايگاه شاخصOEE
مؤلففرهاديان - جوانبخت
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم0
قیـمت