شماره‌ی ثبت100360
نام سندراهنماي كامل 504 واژه ضروري زبان انگليسي ن.1
مؤلفترجمه فاطمه مهدوي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت