شماره‌ی ثبت100310
نام سندآغاز كار با ADO.NET 3.5
مؤلفعبدالوهاب فخر ياسري
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت