شماره‌ی ثبت100282
نام سندراهنماي كاربردي matlab 2013 b ن.2
مؤلفجمشيدي - مهريزي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت