شماره‌ی ثبت100266
نام سندسيستم كنترل خطي مهندسي برق همراه تست 91
مؤلفسپاهان
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت