شماره‌ی ثبت100263
نام سندMATLAB آناليز مكانيزم و ربات ها با
مؤلفمارگيتا
مترجمشاه حسيني
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت