شماره‌ی ثبت100259
نام سندAMDM SOFT WARES نرم افزار هاي تصميم گيري چند شاخصه
مؤلفمومني - سليم
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت