شماره‌ی ثبت100254
نام سندچگونه با C# VISUAL 2008 برنامه بنويسيم
مؤلفپاشايي - مهدوي
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت