شماره‌ی ثبت100242
نام سندCCNA شبكه هاي بي سيم سيسكو
مؤلفبهرام پاشايي
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت