شماره‌ی ثبت100231
نام سندراه اندازي و كنترل دستگاه هاي جانبي ن.2
مؤلفمحسن شكيبافر
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت