شماره‌ی ثبت100183
نام سندPRIMAVERA 6.0 مديريت و كنترل پروژه با
مؤلفمحمدي -فرجيان - جعفري
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت