شماره‌ی ثبت100174
نام سندspss تحليل داده اي پرسش نامه اي بكمك نرم افزار ن.2
مؤلفبايزيدي - اولادي - عباسي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت