شماره‌ی ثبت100172
نام سندنرم افزار فرهنگ لغات اقتصاد و بازرگاني
مؤلفچاپ و نشر بازرگاني
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت