شماره‌ی ثبت100167
نام سندEXCEL كليد توابع و فرمول ها در ن.3
مؤلفمحمد تقي مروج
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت