شماره‌ی ثبت100096
نام سندچگونه با c++ برنامه بنويسيم ن.2
مؤلفديتل
مترجمعليرضا انصاري
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت