شماره‌ی ثبت100091
نام سندتشريحكامل مسائل مباني فيزيك الكتريسيته و مغناطيس ن.1
مؤلفهاليدي - رزنيك - واكر
مترجمعامل محرابي
موضوع اصلیفيزيك
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت