شماره‌ی ثبت100090
نام سندروش هاي محاسبات عددي ن.2
مؤلفوحيدي - قاسم پور
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت