شماره‌ی ثبت100078
نام سندسيمولينك وكاربرد آن در مهندسي ن.2
مؤلفنويسنده
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت