شماره‌ی ثبت100028
نام سندزبان عمومي و تخصصي
مؤلفانتشارات سپاهان
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت