شماره‌ی ثبت100021
نام سندفرمول نويسي و توابع در اكسلEXCEL ن.1
مؤلفانتشارات طاهريان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت