شماره‌ی ثبت100005
نام سندفرهنگ فشرده انگليسي به فارسي
مؤلفعباس و منوچهر آريان پور
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتM
قیـمت