شماره‌ی ثبت100013
نام سندكاربرد EXCELدر تهيه اطلاعات حسابداري مديريت
مؤلفمهربان نشر
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت