شماره‌ی ثبت8419514
نام سندارزيابي‌ رابطه‌ با آمريكا (از ديدگاه‌ اقتصادي‌)
مؤلفدادگر، حسن‌
مترجم
موضوع اصلیايران‌ -- روابط اقتصادي‌ -- ايالات‌ متحده‌، ايالات‌ متحده‌ -- روابط اقتصادي‌ -- ايران‌، ايران‌ -- روابط خارجي‌ -- ايالات‌ متحده‌، ايالات‌ متحده‌ -- روابط خارجي‌ -- ايران‌
ناشرتهران‌: موسسه‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر،
سال انتشار 1381.
وضعیت ظاهریص‌ 135
شابک‌ ؛ 964-7329-76-86100ريال‌
رده‌بندی کنگره9الف‌4ي‌1586/4/، HF،
رده‌بندی دیوئی337/55073
موضوعاتايران‌ -- روابط اقتصادي‌ -- ايالات‌ متحده‌، ايالات‌ متحده‌ -- روابط اقتصادي‌ -- ايران‌، ايران‌ -- روابط خارجي‌ -- ايالات‌ متحده‌، ايالات‌ متحده‌ -- روابط خارجي‌ -- ايران‌
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتص‌. ع‌. به‌انگليسي‌:Hasan Dadgar. The evaluation of Iran -America´s economical relation.، كتابنامه‌: ص‌. 136 - 131؛ همچنين‌ به‌صورت‌ زيرنويس‌
قیـمت964-7329-76-86100ريال